DATABESKYTTELSESPOLITIK - Peter Larsen Kaffe A/S

Vi er glade for, at du har fundet din vej til vores hjemmeside og håber, at du vil finde alle de oplysninger, du har brug for. Når du gennemser vores hjemmeside, vil vi behandle data, der kan spores tilbage til dig. Dette gælder også, hvis du vælger at kontakte os på nogen måde, fx ved at udfylde vores ansøgningsskema, formular til sponsorater, ved at sende os en e-mail, ved at købe noget fra vores webshop eller ved at deltage i en af vores konkurrencer. Vi vil behandle dine personlige data. For at du kan føle dig tryg, når du besøger vores hjemmeside, eller når du deler dine personlige oplysninger med os på andre måder, har vi oprettet denne databeskyttelsespolitik for at hjælpe dig med at forstå, hvordan vi håndterer dine personlige data.

Politikken indeholder følgende:

• Dine rettigheder
• I hvilke situationer har vi brug for dine personlige oplysninger?
• Hvordan får vi oplysninger om dig?
• Hvem kan vi dele disse oplysninger med?
• Hvor bliver dine personlige oplysninger behandlet?
• Kontakt os
• Ændringsforslag

I henhold til gældende databeskyttelsesbestemmelser må personoplysninger kun indsamles til "specificerede og legitime formål". De indsamlede data kan derefter ikke behandles på måder, der er uforenelige med disse formål. Desuden skal databehandlingen være juridisk begrundet, et såkaldt retsgrundlag. Behandlingen af dine data reguleres af et eller flere af følgende retsgrundlag:

• behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt med dig ("kontrakt"),
• behandling er nødvendig, for at vi kan opfylde en forpligtelse, der er fastsat i en anden lov ("retlig forpligtelse"),
• behandling er nødvendig af hensyn til vores legitime interesser, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af dine interesser eller rettigheder til databeskyttelse ("balance mellem interesser"); eller
• i visse specifikke tilfælde, efter at du har givet dit samtykke til behandlingen af de pågældende oplysninger ("samtykke").

I de fleste tilfælde afgøres retsgrundlaget ved aftale, retlig forpligtelse eller interesseafvejning. I visse tilfælde er dit samtykke påkrævet til behandling, og i sådanne tilfælde vil vi bede om dit samtykke til behandlingen af de pågældende oplysninger, inden behandlingen påbegyndes.

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål om databeskyttelsesspørgsmål ved at sende en e-mail til os på HR@peterlarsenkaffe.dk.


Dine rettigheder

I henhold til gældende databeskyttelsesregler har du ret til at indhente oplysninger om, hvornår og hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Du har også ret til i visse tilfælde, at se dine data eller få den flyttet, ændret eller slettet. Mere information kan findes her:

• Ret til adgang
• Ret til berigtigelse
• Ret til sletning
• Ret til begrænsning af behandling
• Ret til dataportabilitet
• Ret til indsigelse
• Klager
• Kompensation og erstatningsansvar

Ret til adgang
Du har ret til gratis at indhente oplysninger om de data, vi har på dig (en kopi af posterne). En anmodning om sådanne oplysninger skal indsendes skriftligt og underskrives af dig. Bemærk, at vi kun videregiver sådanne oplysninger, som vi med sikkerhed ved er dine. Vi kan ikke videregive oplysninger, der krænker andres rettigheder. Du skal sende anmodningen til nedenstående adresse. Marker konvolutten "databeskyttelse".

Peter Larsen Kaffe A/S
Ærøvej 15-17
8800 Viborg

For at sikre, at oplysningerne ikke sendes til den forkerte person, sendes de til din registrerede adresse.


Ret til berigtigelse
Vi bestræber os hele tiden på at sikre, at dine personlige oplysninger er korrekte og opdaterede. Hvis vi opdager unøjagtigheder eller ufuldstændige data, forsøger vi at korrigere eller fjerne dem.

Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Ret til sletning
Hvis vi har indsamlet dine personlige oplysninger, har du ret til at anmode om sletning af dine data. Vi er forpligtede til at slette oplysninger i følgende tilfælde:

Hvis dataene ikke længere er nødvendige til de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til.
Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, og du trækker samtykket tilbage.
Hvis dataene anvendes til direkte markedsføring, og du modsætter dig behandlingen af data på denne måde.
Hvis du modsætter dig behandling af personoplysninger, der opstår efter en afvejning af interesser, og der ingen legitim grund er, som opvejer dine interesser.
Hvis personoplysningerne behandles ulovligt.
Hvis der kræves sletning for at opfylde en retlig forpligtelse.

Hvis vi har brug for data til udførelse af en kontrakt med dig, eller hvis der er lovmæssige krav til, at vi kan bevare personoplysningerne, kan vi derfor ikke slette dem.

Hvis dataene slettes på din anmodning, er vi forpligtede til at informere dem, som vi har delt dataene med. Dette gælder dog ikke, hvis opgaven anses for umulig eller bærer en alt for stor byrde for os. Du har også ret til at bede om oplysninger om, hvem vi har delt dine oplysninger med.


Ret til begrænsning af behandling
Du kan i visse tilfælde have ret til at begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger,
til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Ret til dataportabilitet
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at bruge dem et andet sted (dataportabilitet). Vi er forpligtet til at lette en sådan overførsel af personoplysninger. En betingelse for dataportabilitet er, at controlleren behandler data baseret på samtykke fra dig eller for udførelsen af en kontrakt med dig, og at den kun gælder for de data, du selv har angivet.


Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine data.
Retten til at gøre indsigelse gælder, når personoplysninger behandles efter en interesseafvejning.

Hvis du modsætter dig behandlingen, må vi ikke længere behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise vægtige legitime grunde til behandling, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder eller oprettelse, udøvelse eller forsvar af retskrav.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, der vedrører direkte markedsføring. En sådan indsigelse kan til enhver tid rejses. Hvis du modsætter dig behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til sådanne formål.Klager
Hvis du mener, at vi behandler dine data i strid med de gældende databeskyttelsesbestemmelser, bliver du bedt om at underrette os snarest muligt. Du kan også henvende dig direkte til Datatilsynet og indgive en klage.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Tlf. 3319 3200
E-mail dt@datatilsynet.dk

Kompensation og erstatningsansvar
Enhver person, der har lidt materielle eller ikke-materielle skader som følge af en overtrædelse af databeskyttelsesforordningen har ret til at modtage erstatning fra den dataansvarlige eller de registeransvarlige, der har deltaget i behandlingen.

Den enkelte kan kræve erstatning fra den registeransvarlige eller registerføreren eller bringe et erstatningskrav for retten.


I hvilke situationer har vi brug for dine personlige oplysninger?

Vi kan behandle dine personlige data i følgende situationer:

• Køb af varer fra vores webshop
• Deltagelse i forbrugerkonkurrencer
• Forbrugerkontakt
• Nyhedsbreve
• Besøg på vores hjemmeside
• Sociale medier
• Ledige job


Køb af varer fra vores webshop
Med henblik på at kunne levere produkter, som du har bestilt via vores hjemmeside skal vi behandle dine personoplysninger.

Vi behandler dine oplysninger delvist for at opfylde kontrakten med dig eller den organisation, du repræsenterer, men også hvis vi i modsætning til forventningerne og vores intentioner skal leve op til vores forpligtelser i henhold til produktansvarsloven. Med andre ord, vi kan have pligt til at kontakte dig, hvis der er noget galt med den vare, du har bestilt. Når vi kontakter dig, vil vi bruge den adresse/telefonnummer/mail, som du har angivet på tidspunktet for bestilling.

Så det juridiske grundlag for vores behandling her er opfyldelsen af kontrakt og juridisk forpligtelse.

Vi vil opbevare dine personlige oplysninger, så længe du er registreret kunde hos os.
Såfremt du ikke gør brug af vores hjemmeside i en periode på 5 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog, for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2-årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.


Deltagelse i forbrugerkonkurrencer
Hvis du deltager i en af vores forbrugerkonkurrencer, skal vi behandle dine personlige oplysninger i mange af disse situationer, f.eks.:

• for at kunne fortælle dig, om du har vundet.
• for at kunne bekræfte, at du opfylder konkurrencekravene med hensyn til alder.
• at være i stand til at se, om du er relateret til en af vores, eller vores partnere, medarbejdere; eller
• for at kunne se, om du overholder betingelserne i konkurrencereglerne, fx antallet af tilladte konkurrencebidrag.

De data, der behandles, er de data, du giver os sammen med at deltage i konkurrencen, som regel kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail og telefonnummer), og om du er 18 år eller derover.

For at finde en vinder, antager vi, at vores interesse for behandling af dine data opvejer din interesse for ikke at have dine data behandlet. Retsgrundlaget for behandlingen er derfor interesseafvejning.

Hvis du har deltaget i en forbrugerkonkurrence, vil dine data blive gemt i seks måneder fra den dato, hvor vinderen er valgt.


Forbrugerkontakt og krav
Hvis du kontakter vores forbrugerkontakt, skal vi være i stand til at identificere dig som forbruger af vores varer og i mange tilfælde får vi brug for oplysninger om dit køb, for at kunne håndtere reklamationer og forespørgsler. De data, der behandles, er de data, du giver os, når du kontakter os, som regel kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mail og telefonnummer).

Hvis der er et krav fra en person, opretter vi en reklamationssag, der indeholder oplysninger om kravet. Dette indeholder normalt fordringshaverens identitet, men i visse situationer kræver sagen også behandling af identiteten af andre personer, der har indflydelse på sagen.

Hvis kravet vedrører en af vores medarbejdere eller en af vores distributørers medarbejdere, vil vi ofte være nødt til at identificere fordringshaver til den person, kravet vedrører. Hvis ansøgeren ikke ønsker, at disse oplysninger skal afsløres, vil vi naturligvis respektere dette. Det kan dog være umuligt at behandle en sådan klage på anonym basis.

De processer, der er beskrevet ovenfor, er vigtige for at give oplysninger om det produkt, du har købt. Vores forpligtelse til at rette fejl kan fastsættes i kontrakter og/eller lovgivning, herunder forbrugerbeskyttelsesregler. Retsgrundlaget for behandling her kan derfor både være opfyldelse af kontrakt og juridisk forpligtelse.

Fra tid til anden kan telefonopkald til vores kundekontakt registreres til uddannelsesformål. Information om dette vil blive givet før opkaldet dirigeres til vores kundekontakt. Optagelser gemmes i en måned.

Hvis du har en sag registreret af vores kundeservice, vil vi gemme dine oplysninger under hele sagsbehandlingstiden og i tre måneder derefter.


Nyhedsbreve
Hvis du har givet os din e-mail-adresse, kan vi bruge den til at sende dig et nyhedsbrev med henblik på markedsføring eller til at give oplysninger om vores produkter. Hvert nyhedsbrev vil indeholde instruktioner om, hvordan man kan afslå fremtidig kommunikation.

Vi indsamler statistik om åbning af mail og dette hjælper os med at overvåge og forbedre vores e-nyhedsbrev.

Hvis du er kunde, kan det juridiske grundlag for vores forsendelser være en interessebalance. Du kan også have givet dit samtykke til nyhedsbreve ved en af vores events eller ved anden kontakt med os eller en af vores forhandlere (butikker) eller caféer. Uanset hvilket retsgrundlag vores behandling bygger på, har du til enhver tid ret til at afvise yderligere e-mails ved blot at fortælle os det.

Din e-mailadresse vil blive behandlet til ovennævnte formål, indtil du afviser yderligere e-mails. Hvis du vælger at afmelde vores nyhedsbrev, vil vi omgående fjerne dine oplysninger fra disse e-mail-lister.


Besøg på vores hjemmesider
Når en person besøger en af vores hjemmesider, bruger vi en tredjepartstjeneste, Google Analytics, til at indsamle oplysninger og oplysninger om de besøgendes adfærdsmønstre. Vi gør dette for at finde ud af antallet af besøgende på de forskellige dele af hjemmesiden. Disse oplysninger behandles på en måde, der ikke identificerer nogen person.

Vi gør intet forsøg på at lære identiteten af dem, der besøger vores hjemmeside, og vi tillader heller ikke Google at gøre det. Hvis vi ønsker at indsamle personligt identificerbare oplysninger via vores hjemmeside, vil vi give oplysninger om dette på forhånd. Vi vil sige, hvornår vi skal indsamle data og forklare, hvad vi vil gøre med det.


Brug af cookies
Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies, i vores politik om cookies. Det juridiske grundlag for behandling er samtykke, som du giver, når du accepterer cookies.


Sociale medier
Hvis du sender en besked til os via sociale medier, vil meddelelsen blive gemt af os i tre måneder. Meddelelsen vil ikke blive delt med andre virksomheder eller organisationer.

Retsgrundlaget for behandlingen er derfor interesseafvejning.


Ledige job
De oplysninger, du giver os sammen med en jobansøgning, vil kun blive brugt til:

• evaluering af ansøgningen
• kontakte dig
• opfyldelse af retlige krav

Vi vil ikke dele nogen af de data, du opgiver under rekrutteringsprocessen med tredjepart, til markedsføringsformål. Vi opbevarer heller ikke dine data uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

De oplysninger, du giver, vil blive gemt sikkert af os og/eller af vores personlige dataassistent.

Det juridiske grundlag for behandling af dine personlige oplysninger i forbindelse med din ansøgning om beskæftigelse er derfor samtykke og/eller interesseafvejning.


Hvilke oplysninger beder vi om og hvorfor?
Vi indsamler ikke flere oplysninger, end vi behøver for at opfylde de givne formål, og vi vil ikke gemme dem længere end nødvendigt.

De oplysninger, vi beder om, bliver derefter brugt til at vurdere din egnethed til beskæftigelse. Du er ikke forpligtet til at angive, hvad vi beder om, men det kan påvirke din ansøgning, hvis du ikke gør det.


Ansøgnings fase
Hvis du ansøger via vores online applikations system, kan dine data blive indsamlet af en rekrutteringskonsulent på vores vegne.

Vi vil bede dig om at dele personlige oplysninger, herunder navn og kontaktoplysninger. Vi vil også bede om din tidligere erfaring og uddannelse, der er relevant for det job, du har ansøgt om.

Hvis vi ikke kan tilbyde dig ansættelse ved rekrutterings processens afslutning, kan vi spørge, om du ønsker, at dine data skal opbevares af os i forbindelse med fremtidige rekrutteringsmuligheder i en periode på et år fra afslutningen af den aktuelle rekrutteringsproces. Hvis du siger ja, som svarer til at give dit samtykke, kan vi kontakte dig om andre egnede job, der opstår.


Rekrutteringskonsulentens engagement
Hvis vi anvender en rekrutteringskonsulent, vil vi overføre dine personlige oplysninger til dem. Rekrutteringskonsulenten skal betragtes som en tredjepart i forhold til dig. For hver rekrutteringskonsulent udarbejdes der en aftale for at sikre, at de overholder vores procedurer og krav. Disse aftaler betyder, at de ikke kan gøre noget med dine personlige oplysninger, som er i strid med vores anvisninger. De vil heller ikke dele dine personlige oplysninger med andre organisationer end os. De er også forpligtet til at gemme dine personlige data på en sikker måde og i en periode, der ikke er længere end vi har besluttet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende en rekrutteringskonsulents brug af dine data, kan du kontakte os på HR@peterlarsenkaffe.dk, for at få oplysninger om, hvilke underleverandører der har behandlet dine data.


Hvor længe gemmes oplysningerne?
Hvis du ikke bliver tilbudt et job ved afslutningen af rekrutteringsprocessen, opbevares de oplysninger, du har givet til dato, i tolv måneder ved afslutningen af rekrutteringsprocessen. med henblik på at vise, at vi har opfyldt vores juridiske forpligtelser.


Uopfordrede ansøgninger
Selvom vi ikke har annonceret et specifikt job, har du mulighed for at sende os en uopfordret ansøgning. Behandlingen af en uopfordret ansøgning er den samme som ved en opslået stilling. Det juridiske grundlag for behandling af dine personoplysninger her er derfor samtykke.


Hvordan får vi oplysninger om dig

Oplysninger, som du deler med os
Vi indsamler oplysninger om dig på forskellige måder. Det kan for eksempel være, når du opgiver dine oplysninger, når du kontakter os eller deltager i en forbrugerkonkurrence. Vi kan indsamle følgende personlige oplysninger fra dig:

• kontaktoplysninger (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer)

De oplysninger, vi indsamler om dig
Når du kontakter os eller besøger vores hjemmeside, kan vi automatisk indsamle oplysninger om dig.

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi indsamle følgende personlige oplysninger:

• oplysninger om, hvordan du interagerer med os (hvordan du bruger vores tjenester, herunder svartid på sider, download fejl, hvordan du har nået og forladt tjenesten, samt leverings meddelelser, når vi kontakter dig)
• oplysninger om din computer eller mobile enhed (f.eks. IP-adresse, sprogindstillinger, browserindstillinger, tidszone, operativsystem, platform og skærmopløsning)


Følsomme oplysninger
Vi indsamler ikke oplysninger, der indeholder følsomme personoplysninger (oplysninger om race eller etnisk tilhørsforhold, politiske eller religiøse overbevisninger, filosofiske anskuelser, helbred, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, seksuelle forhold eller genetisk og biometrisk data).

Et CPR-nummer udgør ikke følsomme personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, men i det omfang, hvor vi lagrer CPR-numre, vil vi behandle dem som særligt værdige til beskyttelse.


Hvem kan vi dele disse oplysninger med

Med henblik på at beskytte dine rettigheder når vi deler dine oplysninger til tjenesteudbydere eller andre forretningspartnere, foregår al deling i overensstemmelse med skriftlige aftaler, der regulerer modtagerens rettigheder og forpligtelser med hensyn til behandling af dine personlige data.


Vi vil aldrig sælge dine personlige data til tredjepart, hvis vi ikke har din tilladelse til at gøre det. Vi deler heller ikke dine persondata med en tredjepart, der skal bruges med henblik på markedsføring, hvis vi ikke har modtaget dit samtykke. Angående uønskede e-mails fra os, har du en lovfæstet ret til at modsætte dig fremtidige markedsførings-e-mails fra en tredjepart, som vi har overført dine personlige oplysninger til, efter dit samtykke. Du skal dog kontakte denne tredjepart direkte, hvis du ønsker at modsætte dig fortsat behandling af dine data til dette formål.

Vi kan dele dine data med følgende parter:

1. Vores leverandører
2. Vores samarbejdspartnere


Vores leverandører
I de aftaler, vi udarbejder med vores leverandører, er der klare regler for, hvordan dine personlige oplysninger skal anvendes. Peter Larsen Kaffe A/S og leverandører er imidlertid forskellige juridiske enheder. Vi kan derfor normalt ikke betragtes som ansvarlige, hvis de ikke følger gældende lovgivning. Hvis du har spørgsmål vedrørende en leverandørs brug af dine data, kan du kontakte os på HR@peterlarsenkaffe.dk, for at få oplysninger om, hvilke leverandører der har behandlet dine data.


""

Hvor bliver dine personlige oplysninger behandlet?

Vi behandler først og fremmest dine persondata i Danmark. Overførsel til et andet EU-land kan forekomme.


Kontakt os

Peter Larsen Kaffe A/S er registret under CVR nummer 45667219 og har adresse på Ærøvej 15-17, 8800 Viborg. Peter Larsen Kaffe A/S er den personlige dataansvarlige for behandling af dine personoplysninger i overensstemmelse med dette dokument og overholder den danske databeskyttelseslovgivning.

Du kan altid spørge os om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på HR@peterlarsenkaffe.dk.


Denne databeskyttelsespolitik blev opdateret 24/05/2018


Ændringsforslag

Vi er muligvis nødt til at opdatere disse oplysninger, fx hvis vi behandler dine data til et nyt formål, indsamler andre data eller deler dine data med andre parter end dem, der er angivet i denne tekst. En opdateret version af disse oplysninger kan altid findes her på peterlarsenkaffe.dk.